STŘED v ulicích Jemnice

STŘED v ulicích Jemnice

V roce 2011 začala v Jemnici na Vysočině probíhat první cílená diskuse na téma sociální prevence a prevence kriminality. Hlavní cílovou skupinou byli místní děti, mládež a mladí dospělí, kteří se setkávají v různých formách s rizikovými jevy (od neorganizovaného trávení času mimo domov až po experimenty s návykovými látkami a vandalismem). Z Fondu Vysočina byl následně financován Monitoring potřebnosti nízkoprahových sociálních služeb ve městě Jemnice, který realizovala třebíčská nezisková organizace STŘED. Výzkum ukázal, že mladí lidé i zástupci odborné veřejnosti mají zájem o to, aby ve městě podobné zařízení fungovalo a že mladí lidé prožívají takové životní situace, které by mohli řešit se sociálním pracovníkem v důvěrném prostředí.

Následovaly necelé dva roky vyjednávání mezi vedením města Jemnice, jeho Komisí prevence kriminality a organizací STŘED o konkrétní podobě preventivní služby pro mládež. Výsledkem byla shoda v realizaci nízkoprahové terénní sociální služby pro děti a mládež. Terénní forma (tzv. streetwork) s sebou nese výrazně nižší náklady a nároky na zázemí, nejeví se jako konkurenční pro zájmové organizace a pracovník v terénu může být mnohem blíž mladým lidem, kteří nechtějí nebo nemohou k pomoci využít „formální instituci“. Pracovník v terénu může zároveň působit preventivně a situačně k takovým jevům jako je vandalismus, rizikové chování v souvislosti s návykovými látkami a vrstevnickými konflikty, apod. Výhodou takové nízkoprahové sociální služby je také možnost anonymity a zákonné mlčenlivosti sociálního pracovníka.

Od září 2013 probíhal 3 měsíční pilotní projekt prevence kriminality, který financoval terénního sociálního pracovníka z organizace STŘED v ulicích města Jemnice. Vznikl tím název Streetwork Jemnice a jako den vhodný pro pohyb pracovníka ve městě byla středa. Došlo k prvním kontaktům s mladými lidmi, nabídce prostoru pro řešení jejich nepříznivých životních situací, rozhovorům a sdílení jejich potřeb a trápení. Činnost pracovníka v terénu měla velmi pozitivní ohlasy, především od místní mládeže.

Další etapa jemnického streetworku byla realizována od ledna roku 2015 a trvala tentokrát celých 10 měsíců. Za takovou dobu již bylo možné s mladými lidmi pracovat na konkrétních zakázkách, plánovat jejich rozvoj, lépe se poznat a budovat důvěrný vztah s pracovníkem - dospělým profesionálem. V té době jezdil do Jemnice vždy ve středu stejný terénní sociální pracovník, jednou týdně ve středu. Výstupy své činnosti v anonymním režimu průběžně presentoval vedení Města Jemnice prostřednictvím Komise prevence kriminality. Svoji činnost ukončil v říjnu 2015.

Na začátku roku 2016 uvolnilo Město Jemnice paušální finanční prostředky na celoroční provoz terénní sociální služby pro mládež a ta mohla pokračovat od února 2016 pravidelně. Koordinace této služby byla metodicky vedena „mateřským“ Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež eMBečko (NZDM) v Moravských Budějovicích, které od roku 2007 provozuje STŘED, z. ú.. Novým cílem této zatím zakázkové služby v Jemnici bylo její zařazení do krajské sítě sociálních služeb a přiřadit jí status registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Po pečlivém vyjednávání pracovníků STŘED, z. ú. se zástupci Kraje Vysočina a vedením Města Jemnice se podařilo přiřadit terénní formu služby v Jemnici k registrované terénní službě v Moravských Budějovicích. Terén v Jemnici tak získal po 5ti letech pevnou základnu v metodických postupech i personálním zajištění. Mladí lidé tak mohou být od října 2016 klienty NZDM a efektivněji využívat bezplatnou sociální službu v terénu zároveň v Jemnici a v Moravských Budějovicích, mohou také využít zázemí nízkoprahového klubu, online podporu a další služby pro rodinu a dítě od organizace STŘED, z.ú.. Jaké služby můžete využít Vy, se dozvíte na webu www.stred.info.
Díky za podporu těmto lidem: Ing. Petr Novotný, Bc. Karel Vondráček, Mgr. Martina Bártová, Mgr. Dagmar Viskotová, Jiří Dvořák, DiS., členové Zastupitelstva a Rady Města Jemnice
Za STŘED, z. ú.
Ondřej Ferdan, DiS., koordinátor NZDM eMBečko