Historie organizace

2000
• Založení občanského sdružení STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků) z iniciativy pracovníků Referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Třebíči PhDr. Naděždy Sobotkové, Martiny Bártové a PhDr. Miluše Němcové, ředitelky Okresní pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči.
• Zapsání občanského sdružení do rejstříku MVČR dne 24. 10. 2000, pod reg. č. V-S/1-1/45062/00-R.
• Zvolení první statutární zástupkyně sdružení - Šárky Jakoubkové.

2001
• Akreditace programu Pět P Ministerstvem práce a sociální věcí ČR v režimu sociálně –právní ochrany dětí pod metodickým vedením Národního dobrovolnického centra HESTIA a Asociací programu Pět P.

2002
• Nové sídlo sdružení v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny na ulici Vltavínské v Třebíči.
• Nová statutární zástupkyně a koordinátorka programu Pět P – Tereza Stillerová.
• Spolupráce s Městem Třebíč a zapojení programu Pět P do aktivit Programu prevence kriminality a drogové problematiky.
• Zařazení programu Pět P do komunitního plánu sociálních služeb v Třebíči.

2003
• Otevření Dobrovolnické centra na Karlově náměstí v Třebíči.
• Spolupráce se studenty třebíčského gymnázia na koordinaci činnosti dobrovolníků ochotných pomáhat lidem v organizacích provozujících sociální služby, preventivní programy pro sociálně a zdravotně hendikepované občany.
• Získání státní dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci tábora pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

2004
• Nové sídlo sdružení na adrese Klubu Hájek, Mládežnická 229, Třebíč.
• Podání žádosti o státní dotaci ve výši 700 000,- Kč na provoz sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.

2005
• Zvolení Martiny Bártové statutární zástupkyní sdružení a ředitelkou.
• Získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci programu Sociální asistence a poradenství a Programy pro mládež.
• Předání správy účetnictví paní Elišce Holoubkové.
• Zahájení činnosti Otevřeného klubu ve STŘEDu, na ulici Mládežnické v Třebíči a Programů primární prevence ve školách.
• Realizace prvního výchovně-rekreačního tábora pro děti ze sociálně slabých a ohrožených rodin z regionu Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou.
• Překročení 1 000 000,- Kč obratu organizace.

2006
• Přijetí klinické psycholožky Mgr. Nory Brátkové do organizace a registrace ambulance klinické psychologie u Krajského úřadu kraje Vysočina.
• Zavedení individuálních supervizí pracovníkům sdružení pod vedením Mgr. Nory Brátkové a týmových supervizí pod vedením Mgr. Jolany Polzové.
• Zapojení organizace do komunitního plánování sociálních služeb v Moravských Budějovicích.
• Získání prostředků z globálního grantu na posílení programu Sociální asistence a poradenství.
• Získání prvního grantu z prostředků Evropské unie na projekt „Dobrovolnictví – prostředek k sociální integraci“ a s tím spojená nabídka dobrovolnictví pro dlouhodobě nezaměstnané a čerstvé absolventy škol bez praxe.
• Otevření Dobrovolnického centra na ulici Purcnerové v Moravských Budějovicích.

2007
• Registrace pěti sociálních služeb na Krajském úřadě Kraje Vysočina v souvislosti s novou legislativou a to: nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením, telefonické krizové pomoci a sociální rehabilitace.
• Získání akreditace k probačnímu programu Šance ve STŘEDu u Ministerstva spravedlnosti ČR.
• Získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti a k provozu zařízení sociálně-výchovné činnosti Krajským úřadem kraje Vysočina.
• Čerpání Fondů EHP, Blokového grantu pro NNO ve třech výzvách a rozšíření preventivních programů, nízkoprahových a terénních služeb pro ohrožené děti na Třebíčsku a Moravskobudějovicku.
• Otevření nízkoprahového klubu pro mládež na ulici Purcnerové v Moravských Budějovicích pod názvem klub Su-Terén.
• Překročení 5 000 000,- Kč obratu organizace.

2008 
• Udělení akreditace dobrovolnickým programům Ministerstvem vnitra ČR.
• Navázání spolupráce s paní Miroslavou Němcovou, poslankyní parlamentu ČR na akcii Vánoční stromky - jak je zdobí zajímavé osobnosti kraje.

2009
• Zahájení technického zhodnocení budovy bývalé královopolské strojírny na ulici Husova v Moravských Budějovicích díky dotaci z Fondů EU, ROP NUTS 2 Jihovýchod.
• Změna názvu, úprava stanov a loga organizace ze STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků) na STŘED, o.s.
• Přijetí strategie organizace do roku 2015.

2010
• Slavnostní otevření nového pracoviště v bývalé budově Královopolské strojírny v Moravských Budějovicích.
• Změna ve financování registrovaných sociálních služeb ze státních dotací na Fondy EU prostřednictvím kraje Vysočina.
• Podepsání smlouvy o partnerství se společností VIA ALTA.
• Fondy EHP 3. Výzva posílení sociálně aktivizačních služeb pro ohrožené rodiny na Třebíčsku.
• Fondy EU, OPVK - Centrum prevence a pomoci, Středem k rovným příležitostem – podpora programů primární a sekundární prevence, vzdělávání pedagogů.
• Zahájení spolupráce s městem Znojmo v oblasti poradenství a terapie pro ohrožené rodiny.
• Překročení 10 000 000,- Kč obratu organizace.

2011
• Zahájení spolupráce s městem Jemnice na zajištění terénní práce s dětmi a mládeží v rizikových lokalitách.
• Realizace projektu Vzdělávání ve STŘEDu financovaného z Fondů EU, OPLZZ a posílení podpory ve vzdělávání zaměstnanců organizace formou supervizí, kazuistických seminářů a odborných kurzů.
• Na vlastní žádost ukončení probačního programu Šance ve STŘEDu z důvodu nejasného financování a standardizace.

2012
• Změna názvu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z klubu Su-Terén na NZDM eMBečko.
• Převzetí budovy Klubu Hájek do správy od Města Třebíče.

2013
• Zahájení spolupráce s městy Třebíč, Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Znojmo, Pacov a pěstounskými rodinami v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji.
• Přijetí nového sloganu „Nebojíme se pomáhat!“
• Zahájení činnosti Střediska výchovné péče STŘED v Moravských Budějovicích.
• Noví sponzoři Fraenkische, MANN+HUMMEL 

2014
• Transformace organizace z občanského sdružení na zapsaný ústav.
• Změna organizační struktury a vytvoření tří středisek sociální, školské a organizační služby.
• Rozšíření ambulance Střediska výchovné péče STŘED z MB do Třebíče.
• Zahájení realizace projektu Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.
• Zahájení realizace projektu Aktivizace mladých na prahu dospělosti.

2015
• Výměna zkušeností v oblasti náhradní a ústavní péče o ohrožené děti a mládež s partnery z Norska.
• Nová strategie organizace.
• Nové webové stránky STŘED, z. ú.

2016
• Rozšíření nízkoprahové terénní sociální služby pro děti a mládež (tzv. streetworku) do Jemnice.
• Oddělení programu Náhradní rodinné péče od programu Sociální asistence a poradenství.
• Zařazení organizace mezi členy asociace Dítě a rodina.
• Ocenění od společností MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. a MANN+HUMMEL Service s.r.o. za činnost v sociálních službách na benefiční akci Srdce plné respektu.
 
2017
• Rozdělení učebny v budově na ulici Mládežnická Třebíč na dvě nové konzultační místnosti a kancelář.
• Zajišťování sociálně právní ochrany rodinám v příhraničních oblastech Dačicka a Znojemska díky podpoře Nadace J&T.
• Realizace jihokorejského dobrovolnického programu.  
• Podepsání smlouvy o sponzoringu se společností ALTREVA spol. s r.o.
 
2018
• Věnování výtěžku veřejné sbírky Srdce plné respektu organizované společnostmi MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. a MANN+HUMMEL Service s.r.o. pro terénní služby STŘED, z. ú.
• Pořádání Dne otevřených dveří v Třebíči i v Moravských Budějovicích v rámci Týdne pěstounství Kraje Vysočina.
• Realizace přednášek pro rodiče na téma Hranice ve výchově dětí.
• Ukončení dvou významných projektů zaměřených na profesionalizaci a rozvoj kvality služeb organizace podpořených z Evropské unie, ESF OPZ.
• Významný partner společnost MONTI SYSTEMS s.r.o. 
 
2019
• Zahájení spolupráce se společností SocioFactor s.r.o., která mapuje spokojenost spolupracujících organizací a klientů s našimi službami
• Zapojení se do Cochemské praxe v Třebíči – odborná pomoc pro rozvádějící se rodiče
• Pořádání akce Klub venku v Moravských Budějovicích v rámci Týdne nízkoprahových klubů 2019
• Realizace přednášky pro širokou veřejnost na téma Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení v podání Vojtěcha Bruka z organizace Zvol si info.