Projekt Inovace pro setrvání dětí v rodině
Projekt Inovace pro setrvání dětí v rodině

Projekt Inovace pro setrvání dětí v rodině

Projekt „Inovace pro setrvání dětí v rodině“

Předkládaný projekt řeší stále poměrně omezenou nabídku služeb, postupů a metod práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v kraji Vysočina a také nenavazující služby v oblasti péče o tuto cílovou skupinu. Problémem je také neexistence metodiky služeb v oblasti tzv. asistovaného kontaktu rodičů s dětmi, které jsou v organizaci realizovány službou Sociální asistence a poradenství ve spolupráci se Střediskem výchovné péče. 

Druhým problémem řešeným v projektu je neaktuálnost metodiky naplňování potřeb pěstounů v rámci služby Náhradní rodinná péče (NRP), kterou organizace rovněž poskytuje.

Dále se v neposlední řadě projekt zabývá tím, že pracovníkům organizace chybí vzdělání nezbytné pro zavádění inovovaných služeb.

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora vzniku služby, která není dosud v českém právním řádu ukotvena, ale reaguje na potřeby cílové slupiny dětí v rodině tak, že svou činností předchází ohrožení dětí a vede k posilování rodičovských kompetencí a zachování rodičovské role. Touto službou by měly být asistované kontakty rodičů se svými dětmi v bezpečném prostředí, dle časových potřeb dítěte a za doprovodu sociálního pracovníka či sociální pracovnice. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nové metodiky a její pilotní ověření na 6 klientech z řad rodičů v rozvodovém procesu.

Dalším cílem je inovace stávající služby NRP a ověření inovované metodiky na 20 klientech z řad pěstounů.

Dále má projekt za cíl nastavení optimální nabídky služeb vůči rodinám s dětmi ohroženými rozpadem a vůči pěstounům v NRP, k němuž přispěje klíčová aktivita zaměřená na vzdělávání sociálních pracovníků organizace a na jejich další podporu při procesu zavádění nových a inovovaných metod práce s klienty. V rámci projektu bude podpořeno minimálně 10 pracovníků.

V rámci mezioborové spolupráce si projekt klade za cíl nastavit model sdíleného prostředí v zájmu naplňování potřeby cílové skupiny dětí v rodině a zmapování nabídky služeb pro děti v NRP a pro pěstouny. Projekt je zaměřen na mezioborovou spolupráci pracovníků v rámci celé organizace napříč jednotlivými službami, ale rovněž v kooperaci s ostatními zainteresovanými subjekty v celé síti služeb pro ohrožené děti v Kraji Vysočina. Plánované jsou 4 kulaté stoly během realizace projektu.

V rámci projektu bude také vytvořena komunikační strategie inovace, prostřednictvím které bude informována veřejnost o nových postupech s cílem odstranit předsudky vůči cílové skupině.

Projekt je zaměřen na podporu následujících sociálních služeb:

  • Sociální asistence a poradenství
  • Náhradní rodinná péče
  • Středisko výchovné péče

Projekt je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice (Operační program Zaměstnanost), R. Č. P.: CZ.03.2.X/0.0/0.0./17_076/0011431.