Projekt Podpora vybraných sociálních služeb
Projekt Podpora vybraných sociálních služeb

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, Individuální projekt VI

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do 31. 12. 2020. 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu.

Projekt je zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

  • sociální rehabilitace - Šance ve STŘEDu
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Sociální asistence a poradenství. 

Projekt je realizován od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“, reg. č. projektu IP VI CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.