STŘED, z. ú.

Podporou osobního rozvoje, rodinných vztahů a zapojením komunity pomáháme lidem řešit problémy každodenního života a předcházet budoucím potížím.

ÚČEL ORGANIZACE

 • Pomoc v náročných životních situacích rodinám a jejím členům, které žijí na Vysočině a v jejím blízkém okolí.
 • Rodinám a jejím členům je pomoc poskytována v sídle a na detašovaných pracovištích ústavu a v jejich přirozeném prostředí. 
 • Výše uvedené činnosti jsou v souladu s veřejně prospěšnou činností ústavu.

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE

Vymezený předmět činnosti je v souladu s účelem organizace a dále vymezen v tomto rozsahu:

 • Prostřednictvím poradenství, sociální práce, krizové intervence, terapie a psychoterapie, poskytování pomoci rodinám a jejím členům, které se dostanou do náročné životní situace.
 • Pozitivní ovlivňování rodiny a jejího statutu formou preventivních a speciálně-pedagogických aktivit v zájmu zdravého vývoje dítěte.
 • Zvyšování prestiže sociální, terapeutické a dobrovolnické práce informováním veřejnosti o jejím smyslu a významu prostřednictvím besed, přednášek, konferencí a dalších mediálních nástrojů, což vede ke stabilizaci rodiny.
 • Vzdělávání odborných pracovníků s cílem posílit jejich kompetence, schopnosti a dovednosti v jejich profesních rolích, které napomáhají posílení rodinného systému.
 • Podpora komunitní práce a dobrovolnických aktivit v zájmu systémové pomoci a podpory rodiny a jejich členů.

NAŠE HODNOTY

 

KLIENTI ORGANIZACE

 • Rodiny s dětmi
 • Děti a mládež ve věku max. do 26 let ohrožené rizikovými jevy
 • Osoby v krizi
 • Osoby v obtížné životní situaci
 • Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 • Osoby se zdravotním postižením a senioři
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci škol a školských zařízení

 

NAŠE SLUŽBY

SPOLUPRACUJEME

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Třebíč, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Náměšť nad Oslavou, Středisko Probační a mediační služby Třebíč, Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Třebíč, PPP Moravské Budějovice, Tým pro mládež Třebíč, Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Městská policie Třebíč, Městská policie Moravské Budějovice, KOUS Vysočina, z. s., Národní asociace dobrovolnictví, z. s.HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú, InternetPoradna.cz, z. s., ČAPLD, z. s. (Česká asociace pracovníků linek důvěry), Pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení NUTS II JV, Česká asociace streetwork, z.s., Asociace Dítě a rodina, Lumos ČR, TreMediaS, Nadační fond J&T, Nadace Sirius, školy a školská zařízení v kraji Vysočina, ambulance dětských lékařů, psychiatrů a klinických psychologů, ostatní poskytovatelé primární prevence Kraje Vysočina

O organizaci STŘED, z.ú.